Lễ Công Bố Nghị quyết UBTV Quốc hội Tại Hà Tiên | Năm 2018

Lễ Công Bố Nghị quyết UBTV Quốc hội Tại Hà Tiên | Năm 2018