Lễ Giỗ Lần Thứ 285 (1745-2020) Đức Khai Trấn Mạc Cửu

Lễ Giỗ Lần Thứ 285 (1745-2020) Đức Khai Trấn Mạc Cửu