KÊNH SỐ Lễ Hội Kỷ Niệm 289 Năm Ngày Mất Đức Khai Trấn Mạc Cửu